Algemene voorwaarden Hormoon Community Nederland

Deze algemene voorwaarden dateren van februari 2019

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

HCN:
Hormoon Community Nederland te Rotterdam (ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 64468593). 

Klant:
Elke particulier, bedrijf of instelling die bij HCN een opleiding afneemt of daartoe de intentie heeft kenbaar gemaakt.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Opleiding:
Een door HCN verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Onderwijsmateriaal:
Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding. 

Overeenkomst:
Een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen HCN en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door HCN, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant. 

Prijs:
De prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Website:
De website van HCN opleidingen: www.opleidinghormonen.nl.

Artikel 2 – HCN 
HCN is lid en geaccrediteerd door de Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de KTNO.

HCN is lid en geregistreerd door CRKBO. In het CRKBO Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor Btw-vrijstelling. 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van HCN en op alle door HCN gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. HCN wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen HCN en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op contactformulier op de Website).
In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal HCN een regeling treffen naar redelijkheid.
 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen HCN en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4 – Aanbod
HCN brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.
Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
b. wanneer de Opleiding start;
c. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
f. de wijze van betaling;
g. de duur van de Overeenkomst.
Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van HCN. Op verzoek van de Klant zal HCN een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van HCN, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
b. het recht van de Klant de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 – Overeenkomst
De Klant gaat een Overeenkomst met HCN aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding kan plaats vinden
a. via het inschrijfformulier op de website van HCN of;
b. telefonisch of;
c. per e-mail via het door HCN verstrekte digitale inschrijfformulier.
De Overeenkomst komt tot stand wanneer HCN de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop HCN schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Overeenkomst tot stand.
HCN is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is HCN gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van HCN. HCN kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 – Annulering Opleiding
Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van HCN onvoldoende is, staat het HCN vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien HCN en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren.
De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan HCN. Als moment van ontvangst door HCN van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door HCN.
De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3.

In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat HCN gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 25% van de Prijs met een minimum van EUR 250,-;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 35% van de Prijs met een minimum van EUR 350,-;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs met een minimum van EUR 500,-;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: de totale Prijs.
e. Eventueel reeds betaalde bedragen worden na annulering binnen 10 werkdagen terugbetaald.
In geval de Klant een Opleiding annuleert nadat deze door HCN is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, geldt dat HCN gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Opleiding: 50% van de Prijs van de Opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Prijs voor de gewijzigde Opleiding meer bedraagt dan de Prijs voor de oorspronkelijke Opleiding, in welk geval 50% van de Prijs van de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Opleiding: de totale Prijs van de Opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Prijs voor de gewijzigde Opleiding meer bedraagt dan de totale Prijs voor de oorspronkelijke Opleiding, in welk geval de totale Prijs voor de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht.

Artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding

Overeenkomst op Afstand

Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan HCN terug te zenden. HCN is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. HCN zal op haar beurt alle reeds van de Klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Bedenktermijn
Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 werkdagen maar niet later dan aanvang van de cursus.
HCN mag de cursist vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst of de dag van inschrijving.
Eventueel reeds betaalde bedragen worden na annulering binnen 10 werkdagen terugbetaald.

Tussentijdse beëindiging Overeenkomst
Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan HCN betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van
a. hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 4 en 5, en
b. de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de Klant aan HCN betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit
a. betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden en/of
b. voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding.
In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan HCN verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) Opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Opleiding of opleidingsonderde(e) l(en) is ter uitsluitende beoordeling van HCN en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat HCN een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e) l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.
Wijzigen Opleiding 

HCN behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.
HCN behoudt zich het recht voor de in de Overeenkomst aangegeven groepsgrootte te vergroten.

Artikel 8 – Examens
Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een HCN-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 8 lid 7.
Inschrijving voor een herkansing van een HCN-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor
a. een tijdige inschrijving voor een herkansing van een HCN-examen, en
b. het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een HCN-examen.
Indien een Klant een HCN-examen annuleert, brengt HCN annuleringskosten in rekening. In geval van annulering tot uiterlijk veertien werkdagen voor de aanvang van een HCN-examen bedragen de annuleringskosten EUR 100,- (exclusief btw). In alle overige gevallen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende HCN-examen.
Het HCN-examen vormt een integraal onderdeel van de Opleiding. De examen-en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. Indien de prijs van een HCN-examen tussentijds wijzigt, behoudt HCN zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.
HCN verstrekt het diploma van de Opleiding nadat
a. aan alle eisen uit de HCN Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en
b. de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de Klant aan HCN zijn voldaan. HCN verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn vermeld in de HCN Onderwijs- en examenregeling.
Indien (al dan niet in aanvulling op het HCN-examen) een exameninstituut anders dan HCN een Extern Examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. HCN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe Examens.

Artikel 9 – Betaling 
Indien de Klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan HCN. De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan een door HCN aan te wijzen (groeps)vennootschap. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door HCN, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.
Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. HCN streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. HCN hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
De klant dient de volledige kosten van een Opleiding (tenzij anders is overeengekomen,) in ieder geval voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Opleiding aan HCN te hebben voldaan.
Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt HCN de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 100,-. HCN maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal HCN de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan HCN op grond van de Overeenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.


Artikel 10 – Legitimatie

Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.

Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van HCN, te tonen.

Artikel 11 – Prijs
De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze staan vermeld in de brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door HCN worden doorberekend aan de Klant.
Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 11 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Alle door HCN genoemde bedragen zijn inclusief eventuele btw.
HCN zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid HCN
In het geval de Klant of deelnemers aan een Opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van HCN, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van HCN gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan HCN door de verzekeraar van HCN onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van HCN geldt het voorgaande niet.

De aansprakelijkheid van HCN voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
HCN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/ adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
HCN is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
De aansprakelijkheid van HCN strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor HCN verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van HCN of die door HCN zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).
Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 13 – Levering Onderwijsmateriaal
HCN levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.

Verkeerd of beschadigd Onderwijsmateriaal wordt door HCN direct kosteloos vervangen.
Alle door HCN gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan HCN bekend waren. HCN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
HCN is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan.
Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL (of soortgelijke verzender van post) berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 14 – Uitval docent/examenbeoordelaar
Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal HCN – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal HCN de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende HCN-examen alsnog zal worden afgenomen.

In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. HCN zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
Een Klant kan niet kosteloos
een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of
de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid
HCN, haar personeel en/of voor HCN werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door HCN verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij HCN. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van HCN.

Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan HCN verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 17 – Klachten en klachtenprocedure 
HCN doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als het om een klein probleem gaat, kunt u uw opmerking telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen. 

Als het probleem of uw klacht ingewikkelder is, dan dient u onderstaande klachtenprocedure te volgen. Uiteraard behandelen wij uw melding of klacht in vertrouwen en in overleg met u proberen we tot een oplossing te komen. 

HCN hanteert de volgende klachtenprocedure: 

1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij HCN. Onder ’tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de klager de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klager zijn of haar rechten terzake verliest. 

2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan HCN kenbaar gemaakt te worden via aangetekende post naar het adres: Hormooncommunity Nederland Heemraadssingel 125A, 3022 CC Rotterdam De klager geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. 

3. Privacy
Een klacht zal door HCN altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Bevestiging klacht
HCN zal binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging via e-mail of post sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. HCN streeft naar een afhandeling binnen tien werkdagen en zal het aangeven als het langer duurt.

5. Onderzoek klacht
HCN verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.

6. Reactie op het onderzoek
HCN zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

7. Geschillenregeling
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

a. Geschillen tussen klager en HCN over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (www.degeschillencommissie.nl). 

b. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in Artikel17 van de algemene voorwaarden (de klachtenprocedure) bij HCN heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil. 

c. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

d. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding staat op de website van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 

e. Wanneer de klager een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is HCN aan deze keuze gebonden.

f. Wanneer HCN een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet zij eerst de klager schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. HCN dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

g. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. 

h. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid a tot en met h van deze Geschillenregeling geen toepassing.

Artikel 18 – Businesspartners
HCN is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door HCN geautoriseerde (business)partner te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en HCN en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door HCN worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.